மகிழ்நனின் வலைப்பூ

சமூகவியல் மாற்றங்களை நோக்கி

ஈனத்தமிழ் உறவுகளே!! இந்த குழந்தையின் குரலை கேளுங்கள்

August 5, 2009 - Posted by | ஈழம், தமிழ், போர் நிறுத்தம், ரா(RAW), ராஜபக்சே

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: