மகிழ்நனின் வலைப்பூ

சமூகவியல் மாற்றங்களை நோக்கி

பிரபாகரன் நிழற்படங்கள்மேலும் படங்களுக்கு:

http://www.aruchuna.net

June 23, 2009 - Posted by | பிரபாகரன்

1 Comment »

  1. தமிழன் வளர வேண்டுமானால் தமிழ் நாட்டில் உள்ள மலையாளிகளை உடனே அப்புரப்படுத்தவேண்டும்!
    மலயாளிகல்தான் நமது தமிழ் இனத்தின் கழுத்தை திறுகி சாகடித்த ஜாலக்காரர்கள்!
    இதை செய்வீர்களா,திருமா?

    Comment by ttpian | June 23, 2009 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: